วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ซื่อสัตย์สุจริต

ภาพกิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน
        
 ซื่อสัตย์สุจริต
        ข้าพเจ้าได้ไปยืมหนังสือเรียนเพื่อมาเป็นคู่มือในการเรียนแล้วได้ส่งหนังสือคืนตามกำหนดที่
คุณครูห้องสมุดกำหนดมาและในการกระทำนี้ก็บ่งบอกได้ว่าข้าพเจ้านี้มีความซื่อสัตย์ต่อห้องสมุดของโรงเรียนหนองพิทยาคาร และคุณที่อยู่ประจำห้องสมุดนี้ด้วย

ภาพกิจกรรมประจำเดือนธันวาคม

ซื่อสัตย์สุจริต

        ข้าพเจ้าได้ยืมดินสอเพือนมาวาดภาพ แล้วข้าพเจ้าก็ได้ให้ดินสอเพื่อคืนการกระทำดังที่กล่าวมานี้ก็ได้บ่งบอกว่าข้าพเจ้ามีความซื่อสัตย์สุจริตไม่เอาของเพือนมาเป็นของตัวเอง


ภาพกิจกรรมประจำเดือนมกราคม
ซื่อสัตย์สุจริต
        ข้าพเจ้าได้ยืมเงินเพือนซื้อน้ำ เพราะข้าพเจ้ายืมเอาเงินมาได้ก็เลยยืมเงินเพือน ต่อมาถึงห้องเรียนข้าพเจ้าก็ได้เอาเงินในกระเป๋าของตัวเองคืนให้เพือนในวันนั้น การกระทำดังกล่าวนี้ก็แสดงถึงการซื่อสัตย์สุจริตภาพกิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์
ซื่อสัตย์สุจริต
  ข้าพเจ้าได้พูดได้สัญญากับเพือนว่าจะมาทำงานเป็นเพือนแล้วข้าพเจ้าก็ได้มาตามนัดดังกล่าวการกระทำนี้ก็แสดงถึงการมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความซื่อสัตย์ต่อคำพูดของตัวเองด้วย